• Financiële administratie
  Iedere ondernemer heeft een financiële administratie, de boekhouding genoemd. De financiële administratie wordt mede door de ondernemer gebruikt om bepaalde beleidsbeslissingen te nemen. Tevens dient de financiële administratie als grondslag voor de informatie die aan de Belastingdienst of bank verstrekt moet worden. Voordat de financiële informatie verstrekt kan worden dienen de gegevens eerst verzameld, geboekt en verwerkt te worden voordat deze geschikt is voor gebruik. Administratiekantoor Bouterse kan u op het gebied van uw financiële administratie op twee manieren bijstaan.

  1. Het volledig uitbesteden van uw financiële administratie.
  U levert uw bescheiden zoals: kasbladen, bankafschriften, in- en verkoopfacturen eens per maand, per kwartaal, per jaar bij ons in waarna wij deze zullen verwerken met ons boekhoudpakket Snelstart. Na verwerking kan voor BTW-plichtige ondernemers de aangifte omzetbelasting ingediend worden. Tussentijds kunnen wij u diverse rapportages aanleveren, zoals openstaande posten debiteuren/crediteuren, tussentijdse winst- en verliesrekening, e.d.

  2. Zelf de financiële administratie verwerken.
  U verwerkt zelf het kasboek, bankafschriften, in- en verkoopfacturen in een boekhoudpakket. Samen met u bepalen wij het te gebruiken boekhoudpakket. Op ons kantoor wordt gebruik gemaakt van de software van Snelstart. Nadat u uw gegevens verwerkt heeft, wordt de administratie door ons gecontroleerd en wordt de aangifte omzetbelasting ingediend.

  Wij kunnen u met het volgende van dienst zijn:
  opzetten van de financiële administratie
  controleren, coderen en verwerken van boekstukken (kas, bank, inkoop- en verkoopfacturen)
  verzorgen van de aangifte omzetbelasting
  begeleiden van het voeren van de administratie

  Samenstellen jaarrekening
  Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als voor onder andere de Belastingdienst, een bank of andere verstrekkers van leningen. Besloten vennootschappen (BV’s) en andere rechtspersonen dienen hun jaarrekening ook jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Op basis van de uitgewerkte administratie kunnen wij de jaarrekening van uw onderneming samenstellen. Bij de bespreking van de jaarrekening zal niet alleen gekeken worden naar het eindresultaat van de jaarrekening, maar zal ook gekeken worden naar de toekomst van de onderneming. Voorstellen tot verbetering van de organisatie zullen wij waar nodig geven, om samen met u te komen tot een optimaal bedrijfsresultaat.

  Salarisadministratie
  Een onderneming met personeel is genoodzaakt om een gedegen salarisadministratie te voeren. Door de verschillende wetten, regels en voorschriften is dit geen eenvoudige zaak. CAO’s, arbeidsrecht, sociale verzekeringswetten, arbowetgeving zijn van invloed op uw onderneming.

  Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verrichten:
  periodiek verzorgen van loonstroken
  verzorgen van de aangiftes loonheffingen
  verzorgen loonjournaalposten
  verzorgen van jaaropgaven voor medewerkers, Belastingdienst
  aanmelden/afmelden van werknemers bij Belastingdienst, pensioenfonds en ziekenfonds
  verzorgen ziek- en herstelmeldingen
  opstellen van arbeidscontracten

Partners: